Postav: Dita Ethemi, Marija Stipišić Vuković

Iskustvo urbanog života u 20. Stoljeću na različite se načine reflektiralo kroz medijske mogućnosti likovnog govora. Pristupi su varirali od deskripcije, odnosno doslovne ilustracije, do zauzimanja kritičkog i angažiranog stava spram stvarnosti. S druge pak strane, napose kroz apstrakciju, interes skreće u istraživanje spiritualnosti u kojoj bi sama umjetnost postigla svoju apsolutnost i slobodu, a životu bi se vrati smisao izgubljen u gradskom košmaru. Slika Broadway Boogie-Woogie Pieta Mondriana, primjerice, odražava kompleksnu duhovnu podlogu utemeljenu na misticizmu i matematici, no istovremeno ona je svjedočanstvo jednoga pasioniranog jazz plesača.

Još je u 19. Stoljeću Caspar David Friedrich iskazao nužnost zatvaranja fizičkog oka kako bi se slika mogla uhvatiti okom uma. Novi je milenij, s već nagovještenom prevlašću ekrana nad slikom, sve te težnje prenio i u područje percepcije virtualne stvarnosti. Virtualni mediji svojom protočnošću omogućavaju gotovo trenutni prijenos informacija o svijetu koji se turbulentno mijenja. (...)

Barbara Vujanović

Dita Ethemi rođena je 1985. Godine u gradu Peje na Kosovu. 2003. Godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Prištini gdje je diplomirala slikarstvo 2008. Godine. 2004.-2005. Sudionica je projekta „Academy Remix“, Priština, Kosovo; Frankfurt, Njemačka. Godine 2007.-2008. Pohađa zimski semestar na Ecole nationale superieure des beaux-arts u Parizu. Godine 2008. – 2009. Ponovno je na umjetničkom boravku u Parizu. Danas živi i radi u Prištini.